".....สวัสดีบัณฑิตศึกษา สาขาการบริหารการศึกษา จังหวัดตาก ทุกท่าน.....ตอนนี้โครงการได้ดำเนินเปิดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 4 ปีการศึกษา 1/2553 (การค้นคว้าอิสระ ปัจจุบันมีนักศึกษาทั้งสิ้น 46 คน โดยมี อาจารย์ ดร.นิมิตร มั่งมีทรัพย์ รักษาการประธานโครงการจัดการบัณฑิตศึกษา จังหวัดตาก.....โดยมีกำหนดการสอบประมวลความรู้ วันที่ 19 - 20 มิถุนายน พ.ศ. 2553

วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2553


อาจารย์ ดร.ชวน ภารังกูล
ประธานโครงการบัณฑิตศึกษา จังหวัดตาก
Tel. 081-3786592

วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2553


มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ที่อยู่ 46 หมู่ 3 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150

Tel. 032-261790 ต่อ 3017 หรือ
081-4491033 , 084-3170429 (นางสาวบัญอินทร์ วิลัยเกษม)

Fax. 032-261790 ต่อ 3001 หรือ 032-261078